Privacy voorwaarden

In onze privacyvoorwaarden beschrijven wij de verwerking van persoonsgegevens binnen ons bedrijf. Naast dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, houden wij ons daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit. Ook nemen wij daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen. 

 

Contact:

Mocht je naar aanleiding van onze privacyvoorwaarden vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons via: privacy@lenbre.nl uiteraard kunt u ons ook telefonisch benaderen.

 

Persoonsgegevens:

Voor het verlenen van onze dienstverlening zijn wij genoodzaakt om bepaalde persoonsgegevens op te slaan. Per dienst kan dit verschillen. Dit geldt ook voor het gebruik van onze website. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kan je persoonsgegevens invoeren en laatje anderzins gegevens achter. Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt om uitvoering te geven aan onze dienstverlening die wij aan u bieden. Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer wij daartoe wettelijk gezien het recht dan wel de verplichting hebben of omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Opsomming van de gegevens:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Emailadres;
– Financiële- en Bankrekeninggegevens
– Kenteke, dianose- en softwaregegevens van de auto;
– Technische gmeetgegevens apparatuur zoals een IP- en MACadres;


Doeleinden:

Dienstverlening in Automotivebranche;
Verkoopovereenkomsten en administratie;
Online dienstverlening: marketing, informatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen
Afhandelen van contactverzoeken (verzoeken per whatsapp en contactformulieren op de website)
Voldoen aan wet- en regelgeving;

 

Marketing:

Voornamelijk digitale informatievoorziening per email of socialmedia.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden:
Wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, sturen wij de door uw verstrekte gegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals, maar niet beperkt tot,  onze boekhouder of accountant, partijen die samen met of voor ons marketingactiviteiten verrichten en de belastingdienst of andere overheidsinstanties, ten opzichte waarvan wij verplicht zijn de informatie te delen.

Indien wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, dan is die derde verplicht jouw gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt, wanneer de wet dat voorschrijft, vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Wij zullen verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk toegestaan of verplicht is.

 

Beveiliging:

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die u met ons hebt. Wanneer u uw toestemming intrekt, dan verwijderen wij die persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij uw gegevens langer moeten of mogen bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

Cookies en profilering:

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Op onze website(s) worden cookies gebruikt om een optimale gebruikerservaring te bieden en diensten te optimaliseren. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan u eenvoudiger door de betreffende website navigeren. 

 

Informatie van derden op onze website:

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.


Socials:

Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken als Twitter en LinkedIn. Indien je op deze knoppen klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met persoonsgegevens omgaan.

 

Uw rechten & klachten:

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Ook kan u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 10 werkdagen antwoord. Verzoek kunt u per email aan ons toesturen: privacy@lenbre.nl. Mocht u desondanks onze dienstverlening klachten hebben dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.